Company Details

Full name

Zakrytoe aktsionernoe obshchestvo «KonsOM SKS»

Abbreviated name

ZAO «KonsOM SKS»

Legal address

Ulitsa Zhukova, D.13, Cheliabinskaia oblast, g. Magnitogorsk, 455008

Postal address

Ulitsa Zhukova, D.13, Cheliabinskaia oblast, g. Magnitogorsk, 455008

Taxpayer Identification Number (INN)

7445015325

Tax Registration Reason Code (KPP)

745501001

Account

40702810638070000263 in the Yekaterinburg branch of Alfa-Bank JSC, Yekaterinburg

Correspondent account

30101810100000000964

Bank Identification Code (BIC)

046577964